اعضای کمیسیون‌های شورای پنجم تبریز در سال چهارم مشخص شد
اعضای کمیسیون‌های شورای پنجم تبریز در سال چهارم مشخص شد
در جلسه امروز(یکشنبه) 26 مرداد 99، با انجام رای گیری اعضای کمیسیون‌های شورای پنجم در سال چهارم مشخص شد.

بوراپرس؛ اعضای هر از کمیسیون‌ها در شورای پنجم به شرح زیر است:

کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار:
مسعودی ریحان، محمدزاده و اندیش

کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری:
محمدزاده، تقی پور، صادق زاده، اکبرنژاد، نیکوخصلت

کمیسیون معماری و شهرسازی:
بابایی اقدم، اندیش و دبیری

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی:
نیکوخصلت، مسعودی ریحان، بهشتی، قلی زاده، اندیش و اکبرنژاد

کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی:
قلی زاده، آجودان زاده، محمدزاده، اسوتچی و تقی پور

کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک:
تقی پور، بابایی، محمدزاده و اکبرنژاد

کمیسیون برنامه و بودجه: بهشتی، دبیری، صادق زاده، مسعودی ریحان و اکبرنژاد

تکلیف انتخابات کمیسیون سرمایه گذاری نیز به جلسه آتی موکول گردید.