دبیری رئیس ماند
دبیری رئیس ماند
انتخابات هیئت رئیسه سال چهارم دور پنجم شورای اسلامی تبریز برگذار شد.

بوراپرس؛ سونیا اندیش صندلی خود را به علی آجودان زاده داد.

دکتر ریحانی خزانه دار شورا و مهندس صادق زاده در مقام سخنگو خواهند بود.

شهرام دبیری و دکتر نیکو خصلت همچنان رییس و دبیر شورای شهر تبریز هستند.