فضاى سبز تبریز متولى ندارد
فضاى سبز تبریز متولى ندارد
امروز عملا سازمان پارکها در تبریز وجود خارجى ندارد.

بوراپرس، “امروز عملا سازمان پارکها در تبریز وجود خارجى ندارد.” این عبارت شهرام دبیری است.
شوراى شهر، امروز مشکل فضاى سبز تبریز را بررسى مى کند. به گفته رییس شورا، آقاى جلالى با ادغام دو سازمان مامور به تشکیل سازمان سیما منظر فضاى سبز شد. اما هنوز در چارت سازمانى جدید خلا وجود دارد.
متاسفانه نهاد مسئول قبلى که باید تا زمان تشکیل سازمان جدید به فعالیت خود ادامه دهد امروز عملا وجود خارجى ندارد.
شوراى شهر تبریز براى تیمار فضاى سبز موضوع فعالیت سازمان قبلى تا زمان تصویب اساسنامه سازمان جدید را تصویب کرد. حرکتى که به نظر نمى رسد در سبز کردن شهر معجزه کند.