تجاوز به حریم آثار تاریخی تبریز ادامه دارد
تجاوز به حریم آثار تاریخی تبریز ادامه دارد
بلندمرتبه سازی در حریم آثار تاریخی تبریز امری عادی شده و اینبار نوبت خانه تاریخی قاجار است.

در سایه‌ی بی توجهی معنادار مسئولان شهری و میراث فرهنگی، تجاوز به حریم معدود آثار تاریخی باقیمانده در تبریز ادامه دارد.

پس از ساخت برج های بلند طبقه در حریم ارک و مقبره الشعرا، اینبار نوبت به ساخت برج بلند مرتبه در حریم خانه‌ی قاجار رسید.