زندگی مقاومت است!
زندگی مقاومت است!

زندگی  مقاومت است! عکس: Steve McCurry مکان: بیروت، لبنان، ۱۹۸۱ میلادی

زندگی  مقاومت است!

عکس: Steve McCurry

مکان: بیروت، لبنان، ۱۹۸۱ میلادی