سبت جنسیتی مبتلایان و جانباختگان کرونا در آذربایجان شرقی
سبت جنسیتی مبتلایان و جانباختگان کرونا در آذربایجان شرقی

سبت جنسیتی مبتلایان و جانباختگان کرونا در آذربایجان شرقی مشخص شد. مبتلایان: ۴۱ درصد زن و ۵۹ درصد مرد ▫️جانباختگان: ۳۵ درصد زن و ۶۵ درصد مرد

سبت جنسیتی مبتلایان و جانباختگان کرونا در آذربایجان شرقی مشخص شد.

مبتلایان: ۴۱ درصد زن و ۵۹ درصد مرد
▫️جانباختگان: ۳۵ درصد زن و ۶۵ درصد مرد