می‌خوای نفر بعدی تو باشی؟!
می‌خوای نفر بعدی تو باشی؟!

می‌خوای نفر بعدی تو باشی؟! ایستیرسن، سونراکی آدام سن اولاسان؟ چند تن از فعالان اجتماعی و رسانه‌ای شهر میانه در اقدامی نمادین با پوشیدن لباس محافظتی، تابوتی را که به دو زبان فارسی و ترکی روی آن نوشته شده بود “میخوای نفر بعدی تو باشی؟ “، در معابر این شهر حمل کردند.    

می‌خوای نفر بعدی تو باشی؟!
ایستیرسن، سونراکی آدام سن اولاسان؟

چند تن از فعالان اجتماعی و رسانه‌ای شهر میانه در اقدامی نمادین با پوشیدن لباس محافظتی، تابوتی را که به دو زبان فارسی و ترکی روی آن نوشته شده بود “میخوای نفر بعدی تو باشی؟ “، در معابر این شهر حمل کردند.